Polityka prywatności trivago

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2022 r.

Niniejsza Informacja o Ochronie Prywatności ma zastosowanie do wszystkich witryn internetowych, aplikacji lub innych usług i ofert (łącznie „Usługi”) obsługiwanych przez spółkę trivago N.V. i jej spółki zależne („trivago”).

Wyjaśniono tu, jak trivago przetwarza dane osobowe w związku z korzystaniem z Usług przez Użytkownika. Dane osobowe to dowolne dane, które mogą być użyte do bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji Użytkownika.

trivago jest metawyszukiwarką hoteli i może przekierowywać Użytkownika do zewnętrznych witryn internetowych lub aplikacji. trivago nie ma żadnej kontroli nad takimi zewnętrznymi usługami, a korzystanie z nich przez Użytkownika podlega zasadom ochrony prywatności publikowanym w odpowiednich zewnętrznych witrynach internetowych lub aplikacjach, a nie postanowieniom tej Informacji o Ochronie Prywatności.

Ciągły postęp technologiczny, wprowadzane w usługach trivago udoskonalenia oraz zmiany przepisów prawa mogą wymagać od trivago aktualizowania postanowień tej Informacji o Ochronie Prywatności. trivago będzie regularnie aktualizować treść tej Informacji o Ochronie Prywatności i zachęca Użytkownika do zapoznawania się na bieżąco z takimi aktualizacjami.

1. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych opisane w tej Informacji o Ochronie Prywatności?

trivago N.V. kontroluje operacje przetwarzania opisane w tej Informacji o Ochronie Prywatności. trivago to spółka utworzona na mocy prawa holenderskiego, której siedziba mieści się w Niemczech, pod adresem Kesselstraße 5-7, 40221 Düsseldorf.

Aby wykonać przysługujące prawa w zakresie ochrony danych lub zadać ogólne pytania dotyczące tej Informacji o Ochronie Prywatności lub przetwarzania danych osobowych przez trivago, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@trivago.com.

Aby skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych w trivago, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@trivago.com z tematem „Do wiadomości inspektora ochrony danych”. Wiadomości e-mail wysyłane na ten adres nie będą automatycznie traktowane jako poufne ani czytane tylko przez inspektora ochrony danych. Jeśli Użytkownik chce, by wymiana informacji z inspektorem ochrony danych w trivago była poufna, powinien zaznaczyć to w przesłanej do trivago wiadomości e-mail, a trivago zapewni wówczas taką poufność.

2. Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługują opisane poniżej prawa w odniesieniu do jego danych osobowych: Informacje o tym, jak skontaktować się z trivago i wykonać przysługujące prawa, zamieszczono w punkcie 1.

2.1 Prawa ogólne

W odpowiednich warunkach prawnych Użytkownikowi przysługują następujące prawa do ochrony danych: prawo do informacji (art. 13 RODO), prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) oraz prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

2.2. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili Użytkownik może cofnąć zgodę udzieloną trivago. trivago zaprzestanie wówczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika w związku z tą zgodą. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem do przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia przez Użytkownika.

2.3 Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionych interesach

Jeżeli trivago przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie swoich prawnie uzasadnionych interesów, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść wobec takiego przetwarzania sprzeciw z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika. Jeśli Użytkownik wniesie taki sprzeciw, trivago nie będzie już przetwarzać danych osobowych Użytkownika, chyba że trivago wykaże ważne i prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które mają charakter nadrzędny wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub przetwarzanie służy ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń prawnych lub obronie przed takim roszczeniami.

2.4 Prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

Jeśli trivago przetwarza dane osobowe Użytkownika na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Więcej informacji na temat wnoszenia sprzeciwu wobec różnych form marketingu bezpośredniego można znaleźć w punkcie 6.1.

2.5 Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik może też złożyć skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem właściwych przepisów prawa ochrony danych. Użytkownik może skontaktować się z dowolnym organem właściwym w sprawie ochrony danych znajdującym się w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w szczególności w miejscu zamieszkania Użytkownika. Właściwym dla trivago organem nadzorczym jest: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestr. 2-4, 40213 Düsseldorf, tel.: 0211/38424-0, e-mail: poststelle@ldi.nrw.de.

3. Jakie dane trivago zbiera od Użytkownika

Gdy Użytkownik korzysta z Usług trivago, trivago może przetwarzać następujące rodzaje danych osobowych:

 • Dane Użytkownika
  • Dane osobowe zbierane w celu utworzenia konta członkowskiego, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło.
  • Dane kontaktowe i inne informacje, które Użytkownik może udostępnić trivago, takie jak adres pocztowy, wiek, płeć, kraj zamieszkania, profile w sieciach społecznościowych, wiadomości wysłane do zespołu trivago, opinie, komentarze, odpowiedzi na ankiety lub wywiady, informacje związane z udziałem w dowolnych działaniach promocyjnych trivago.
 • Dane dotyczące używania
  • Informacje o tym, jak Użytkownik korzysta z Usług trivago, w tym szczegółowe informacje podane przez Użytkownika podczas korzystania przez niego z funkcji wyszukiwania w ramach Usług trivago (m.in. dotyczące miejsca docelowego, daty pobytu, liczby gości, waluty), wyświetlane oferty i klikane łącza.
  • Dane dotyczące interakcji Użytkownika z komunikatami marketingowymi: trivago może zbierać informacje o zaangażowaniu Użytkownika w bezpośrednie komunikaty marketingowe, w tym newsletter trivago i powiadomienia push (na przykład dane dotyczące tego, ile razy Użytkownik otworzył newsletter trivago lub kliknął zawarte w nim hiperłącza).
 • Dane rezerwacyjne: Gdy Użytkownik korzysta z Usług trivago i klika łącze do oferty zakwaterowania wyświetlanej w Usługach, z internetowego serwisu rezerwacyjnego udostępniającego tę ofertę mogą być przesyłane do trivago dane osobowe dotyczące każdej kolejnej rezerwacji lub rezerwacji dokonanej przez Użytkownika w takim serwisie rezerwacyjnym.
 • Dane dotyczące lokalizacji: trivago może przetwarzać przybliżone informacje o lokalizacji na podstawie adresu IP Użytkownika (na poziomie kraju lub miasta). Ponadto za uprzednią zgodą Użytkownika trivago może wykorzystywać dane GPS, aby przesłać Użytkownikowi na jego telefon komórkowy dostosowane do jego potrzeb wyniki wyszukiwania.
 • Dane bankowe: Chociaż spółka trivago nie jest bezpośrednio zaangażowana w proces rezerwacji zakwaterowania i płatności, może prosić Użytkownika o udostępnienie danych bankowych, na przykład w celu przesłania mu pieniędzy z określonego tytułu.
 • Dane techniczne: Przykładowe informacje dotyczą adresu IP, plików cookie, danych identyfikacyjnych (identyfikator sesji, identyfikator członkowski, identyfikator urządzenia), statusu dostępu / kodu stanu HTTP, oprogramowania i wersji przeglądarki, systemu operacyjnego i jego interfejsu, dostawcy usług internetowych, języka oraz innych ustawień konfiguracyjnych.

4. Dlaczego i jak trivago używa danych osobowych Użytkownika

Poniżej znajdują się informacje o (i.) powodach, dla których trivago zbiera i wykorzystuje dane osobowe Użytkownika, a także — dla każdego z celów takiego zbierania i wykorzystywania — informacje o (ii.) stosowanej podstawie prawnej oraz (iii.) kategoriach danych osobowych, których ten proces dotyczy. Dane osobowe Użytkownika mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 • Świadczenie Usług przez trivago, w tym zapewnienie Użytkownikowi pomocy w porównywaniu cen i ofert zakwaterowania oraz znajdowaniu idealnego zakwaterowania.
  • Podstawa prawna: wykonanie umowy, udzielona zgoda.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane użytkownika, dane dotyczące używania, dane rezerwacyjne, dane lokalizacji oraz dane techniczne.
 • Tworzenie i utrzymywanie bezpiecznego i niezawodnego środowiska dla Usług trivago, w tym dla posiadanego przez Użytkownika konta użytkownika trivago.
  • Podstawa prawna: przestrzeganie zobowiązań prawnych, prawnie uzasadniony interes.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane dotyczące używania, dane techniczne.
 • Zrozumienie, jak Użytkownik korzysta z Usług trivago, oraz wykorzystanie ewentualnych opinii przesłanych do trivago przez Użytkownika, aby na ich podstawie ulepszać Usługi trivago, identyfikować trendy w branży turystycznej oraz opracowywać nowe produkty i funkcje, które poprawią wrażenia Użytkownika.
  • Podstawa prawna: udzielona zgoda, prawnie uzasadniony interes.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane użytkownika, dane dotyczące używania, dane rezerwacyjne oraz dane techniczne.
 • Wysyłanie Użytkownikowi bezpośrednich informacji marketingowych dotyczących Usług trivago lub powiązanych usług, prezentowanie Użytkownikowi reklam (spersonalizowanych lub niespersonalizowanych) w Usługach trivago oraz w zewnętrznych witrynach internetowych oraz innego rodzaju administrowanie działaniami promocyjnymi (np. loteriami i innymi podobnymi akcjami).
  • Podstawa prawna: udzielona zgoda, prawnie uzasadniony interes.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane użytkownika, dane dotyczące używania, dane techniczne.
 • Komunikowanie się z Użytkownikiem, odpowiadanie na jego zapytania i komentarze oraz zapewnianie mu obsługi klienta.
  • Podstawa prawna: wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane użytkownika, dane dotyczące używania, dane rezerwacyjne oraz dane bankowe.
 • Wypełnianie zobowiązań umownych wobec osób trzecich, takich jak internetowe serwisy rezerwacyjne publikujące oferty w Usługach trivago.
  • Podstawa prawna: wykonanie umowy, prawnie uzasadniony interes.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane użytkownika, dane dotyczące używania oraz dane rezerwacyjne.
 • Realizowanie zobowiązań prawnych, spełnianie wniosków ze strony organów ochrony porządku publicznego, zapobieganie oszustwom oraz ustalanie, zaspakajanie i ochrona roszczeń prawnych.
  • Podstawa prawna: przestrzeganie zobowiązań prawnych, prawnie uzasadniony interes, wykonanie umowy.
  • Kategorie wykorzystywanych danych osobowych: dane użytkownika, dane dotyczące używania, dane rezerwacyjne oraz dane techniczne.

5. Komu trivago udostępnia dane Użytkownika

O ile istnieje do tego odpowiednia podstawa prawna, trivago może udostępniać dane osobowe Użytkownika następującym kategoriom odbiorców:

 • Spółki zależne trivago będące w całości własnością trivago.
 • Partnerzy uwierzytelniający: na przykład gdy Użytkownik loguje się w Usługach trivago za pomocą zewnętrznych usług, takich jak Facebook, Google lub Apple.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy świadczą dla trivago usługi przetwarzania danych, tacy jak dostawcy usług hostingu i magazynowania danych, usług dla klientów, usług komunikacyjnych, usług związanych z bezpieczeństwem i zapobieganiem oszustwom, usług windykacyjnych, analitycznych, reklamowych i marketingowych.
 • Zewnętrzni dostawcy usług, którzy są niezależnymi administratorami danych, tacy jak dostawcy usług w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, usług portali społecznościowych oraz dostawcy usług z zakresu reklam i marketingu.
 • Partnerzy biznesowi, z którymi trivago może wspólnie oferować produkty lub usługi. Są to usługi oferowane za pośrednictwem Usług trivago w powiązaniu z innymi osobami trzecimi.
 • Zewnętrzni dostawcy usług turystycznych, w tym hotele, linie lotnicze, wypożyczalnie samochodów, ubezpieczyciele, właściciele obiektów, dostawcy przewodników turystycznych lub organizatorzy aktywności.
 • Organy ochrony porządku publicznego. Wykrywanie i ściganie nielegalnych działań i zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz zapobieganie takim działaniom i zagrożeniom, a także zapobieganie zagrożeniom dla życia ludzi.
 • W ramach transakcji biznesowej, takiej jak fuzja, zbycie, konsolidacja lub sprzedaż aktywów.

Jeśli trivago przekazuje dane swoim dostawcom usług, mogą wykorzystywać te dane wyłącznie do wykonywania swoich zadań. Spółka trivago starannie wybrała dostawców usług i zleciła im wykonywanie zadań. Dostawcy usług są zobowiązani umową do przestrzegania instrukcji trivago, dysponują odpowiednimi środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz są przez trivago regularnie monitorowani.

6. Informacje dotyczące poszczególnych Usług

6.1 Newsletter

trivago oferuje usługi newslettera, które mogą obejmować przekazywanie inspirujących treści o tematyce podróżniczej, łącz do ankiet lub loterii, przypomnień o wyszukiwaniach przeprowadzonych za pośrednictwem Usług trivago lub innych wiadomości dotyczących Usług trivago lub usług oferowanych przez partnerów trivago.

Jeśli Użytkownik rozpocznie subskrybowanie newslettera trivago bezpośrednio w ramach Usług trivago, otrzyma wiadomość e-mail, w której zostanie poproszony o potwierdzenie, że jest właścicielem podanego przez siebie adresu e-mail. Jeśli Użytkownik nie potwierdzi swojej rejestracji w ciągu 24 godzin, jego dane osobowe zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca.

Jeśli Użytkownik nie chce już otrzymywać newsletterów od trivago, w dowolnym momencie może zrezygnować z ich subskrybowania. Wystarczy, że użyje znajdującego się w stopce każdego newslettera łącza umożliwiającego rezygnację z subskrypcji lub skontaktuje się z zespołem ds. prywatności w trivago, jak opisano w sekcji 1 powyżej.

6.2 Konto użytkownika trivago

Utworzenie konta użytkownika trivago jest dobrowolne, ale może być niezbędne, aby móc w pełni korzystać z funkcji niektórych Usług trivago.

Na swoim koncie użytkownika trivago Użytkownik może zarządzać wszystkimi swoimi danymi, a także je modyfikować i usuwać. Po określonym czasie braku aktywności Użytkownika trivago automatycznie usunie jego konto użytkownika trivago.

6.3 Business Studio

Jeśli Użytkownik korzysta z platformy Business Studio, otrzyma osobiste, chronione hasłem konto oraz zyska możliwość wyświetlania zapisanych tam danych i zarządzania nimi. Hotelarze posiadający konto na platformie trivago Business Studio mogą otrzymywać bezpośrednie informacje o nowych lub dodatkowych funkcjach.

7. Informacje o plikach cookie

Ilekroć Użytkownik korzysta z Usług trivago, trivago używa plików cookie i innych funkcji monitorowania online. W tym akapicie zamieszczono informacje o tym, czym są pliki cookie, w jaki sposób trivago je wykorzystuje oraz jak Użytkownik może zarządzać ustawieniami dotyczącymi preferencji.

7.1 Czym są pliki cookie?

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są pobierane na urządzenie Użytkownika, gdy Użytkownik odwiedza witrynę internetową lub aplikację. Oprócz plików cookie trivago może też używać innych technologii monitorowania, takich jak sygnalizatory internetowe, znaczniki lub piksele (małe obrazy graficzne umieszczane na stronie internetowej, które wskazują, że taka strona została wyświetlona) lub zestawy SDK (technologia monitorowania przechowywana w aplikacji). W tym akapicie pliki cookie i inne technologie monitorowania będą ogólnie określane mianem „plików cookie”.

Pliki cookie umożliwiają witrynom internetowym rozpoznawanie urządzeń użytkowników i przechowywanie informacji o treściach, które użytkownicy przeglądają i z którymi wchodzą w interakcje, a tym samym zapewnienie użytkownikom spersonalizowanych wrażeń (na przykład dzięki zapamiętywaniu preferencji i ustawień).

Pliki cookie można podzielić na różne kategorie:

 • W zależności od ich operatora:
  • Wewnętrzne pliki cookie są umieszczane przez trivago w witrynach internetowych i aplikacjach trivago.
  • Zewnętrzne pliki cookie są obsługiwane w witrynach internetowych lub aplikacjach trivago przez zewnętrznych dostawców, takich jak partnerzy reklamowi, dostawcy zabezpieczeń i partnerzy ds. mediów społecznościowych.
 • W zależności od terminu ich ważności:
  • Sesyjne pliki cookie: pliki cookie automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.
  • Trwałe pliki cookie: pliki cookie automatycznie usuwane po określonym czasie, który dla poszczególnych plików cookie może być różny. Za pomocą odpowiednich opcji bezpieczeństwa w ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć pliki cookie.

7.2 W jaki sposób trivago korzysta z plików cookies?

trivago lub zewnętrzni dostawcy obsługujący zewnętrzne pliki cookie w witrynach internetowych lub aplikacjach trivago używają plików cookie opisanych w powyższym punkcie w następujący sposób:

 • Niezbędne pliki cookie: pliki cookie niezbędne do korzystania z Usług trivago. Bez nich Usługi trivago nie mogą być prawidłowo świadczone.
 • Funkcjonalne pliki cookie: pliki cookie umożliwiające trivago zapamiętanie wyborów dokonanych przez Użytkownika w witrynach internetowych lub aplikacjach trivago (na przykład dotyczących języka lub waluty) oraz zapewnienie Użytkownikowi udoskonalonych i spersonalizowanych funkcji. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, niektóre lub wszystkie powyższe funkcje mogą działać nieprawidłowo.
 • Wydajnościowe pliki cookie: pliki cookie umieszczane przez trivago lub w niektórych przypadkach przez partnerów biznesowych trivago umożliwiające trivago zbieranie informacji o wydajności Usług trivago (np. dotyczące tego, które strony są najczęściej, a które najrzadziej odwiedzane lub używane). trivago używa tych informacji do utrzymywania, rozwijania i ulepszania swoich Usług. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, trivago nie będzie wiedzieć, kiedy Użytkownik odwiedził witryny internetowe i aplikacje trivago, ani nie będzie w stanie monitorować ich działania.
 • Marketingowe pliki cookie: pliki cookie konfigurowane przez partnerów reklamowych trivago za pośrednictwem witryn internetowych i aplikacji trivago. Partnerzy mogą z nich korzystać w celu sprofilowania zainteresowań Użytkownika i wyświetlania mu odpowiednich reklam w zewnętrznych witrynach internetowych. Jeśli Użytkownik nie wyrazi zgody na te pliki cookie, wyświetlane mu reklamy będą gorzej dopasowane do jego zainteresowań.

Niektóre pliki cookie umieszczane w witrynach internetowych i aplikacjach trivago pochodzą od partnerów biznesowych trivago.

trivago korzysta z narzędzi niezbędnych do zapewnienia prawidłowego działania witryny internetowej w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu do zapewniania podstawowych funkcji swojej witryny internetowej. W takich przypadkach dostęp do informacji i ich przechowywanie na urządzeniu końcowym są niezbędne i mają miejsce na podstawie przepisów wykonawczych do dyrektywy o e-prywatności obowiązującej w krajach członkowskich UE (w Niemczech kwestie te reguluje art. 25 ust. 2 ustawy TTDSG).

Wszelkie inne, niebędące niezbędnymi (opcjonalne) narzędzia, które zapewniają dodatkowe funkcje, są używane przez trivago na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika. Dostęp do informacji i ich przechowywanie na urządzeniu końcowym mają wówczas miejsce na podstawie przepisów wynikających z implementacji do porządków prawnych krajów członkowskich UE dyrektywy o e-prywatności (w Niemczech kwestie te reguluje art. 25 ust. 1 ustawy TTDSG). Przetwarzanie danych za pomocą tych narzędzi odbywa się tylko wtedy, gdy spółka trivago wcześniej otrzymała na to zgodę Użytkownika.

Jeśli dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich (takich jak USA), należy zapoznać się z punktem 8 („Przekazywanie danych do innych krajów”), także w kontekście ryzyka, jakie może się z tym wiązać.

7.3 Jak zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie?

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać lub zmodyfikować swoją zgodę na używanie przez trivago opcjonalnych plików cookie. Wystarczy, że skorzysta w tym celu z odpowiedniego łącza znajdującego się w stopce witryn internetowych trivago lub skonfiguruje ustawienia przeglądarki internetowej tak, aby odrzucała pliki cookie (w sekcji „Pomoc” na pasku narzędzi danej przeglądarki). Użytkownik może też odwiedzić witrynę www.youronlinechoices.com lub www.youradchoices.com, aby dowiedzieć się, jak zrezygnować z personalizacji reklam.

W przypadku urządzeń mobilnych kontrola plików cookie może odbywać za pomocą funkcji ustawień. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcjach producenta danego urządzenia. Jeśli Użytkownik odrzuci pliki cookie, niektóre części Usług trivago mogą działać w sposób inny od oczekiwanego lub mogą nie działać wcale.

8. Przekazywanie danych do innych krajów

Ze względu na globalny charakter prowadzonej przez trivago działalności trivago może udostępniać dane osobowe Użytkownika za granicą swoim spółkom zależnym będącym w całości własnością trivago oraz swoim partnerom i dostawcom usług. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe Użytkownika w krajach, w których przepisy prawa ochrony danych mogą różnić się od przepisów prawa unijnego lub prawa obowiązującego w kraju zamieszkania Użytkownika.

Ilekroć kraje takie nie podlegają decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, trivago podejmuje dodatkowe środki, aby zapewnić, że przekazywanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami prawa, m.in. Standardowymi Klauzulami Umownymi zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Jeśli przewidziano przekazanie danych do kraju trzeciego, do którego nie ma zastosowania decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony ani w którym nie wprowadzono odpowiednich zabezpieczeń, możliwe jest oraz istnieje ryzyko, że organy takiego kraju trzeciego uzyskają dostęp do przekazywanych danych w celu ich zebrania i przeanalizowania oraz że nie będzie można zagwarantować wyegzekwowania praw przysługujących Użytkownikowi.

9. W jaki sposób trivago chroni dane Użytkownika?

Aby chronić dane osobowe Użytkownika, trivago stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych przed przypadkowym lub celowym manipulowaniem, utraceniem, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Środki te obejmują pseudonimizację, szyfrowanie, zapory lub kontrolę dostępu. Wraz z postępem technicznym stosowane przez trivago zabezpieczenia są regularnie weryfikowane i aktualizowane.

10. Kiedy dane Użytkownika zostaną usunięte?

trivago przechowuje dane osobowe Użytkownika tylko tak długo, jak jest to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały zebrane, i zgodnie z przepisami prawa właściwego. Następnie trivago niezwłocznie usuwa te dane, chyba że są one trivago nadal potrzebne do momentu wygaśnięcia ustawowych terminów przedawnienia (np. w celach dowodowych przy dochodzeniu roszczeń cywilnoprawnych lub w związku z przesłankami z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego) lub jeśli istnieje inna — wynikająca z przepisów prawa ochrony danych osobowych — podstawa prawna do dalszego przetwarzania danych Użytkownika w danym przypadku. trivago będzie anonimizować dane Użytkownika, jeśli zechce wykorzystywać je do celów analityczno-statystycznych przez dłuższy czas.